Nahlásenie fiktívneho inzerátu

Prostredníctvom formulára môžete nahlásiť podozrivé inzeráty, najčastejšie na kúpu vozidla zo zahraničia, ktoré ste našli. V poslednom čase sa totiž množia fiktívne inzeráty s ponukou predaja áut. Inzeráty ponúkajú autá za neštandardne nízku cenu. Scenár je klasický, predajca komunikuje zlou slovenčinou výhradne cez email, aktuálne sa nachádza v zahraničí a auto chce predať. Nasleduje pokus o vylákanie finančnej čiastky vopred, či už formou zálohy na pokrytie nákladov na dopravu alebo pod inou zámienkou. Ak peniaze záujemca odošle, komunikácia končí a vozidlo nie je nikdy dodané.

Vaše kontaktné údaje

Predajca


(minimálne portál, kde
bol inzerát zverejnený)

Podrobný popis situácie

Situáciu môžete podrobne popísať

Prílohy

Priložte prosím, všetku komunikáciu, inzerciu, fotky, zmluvy atd, čo k prípadu máte.


Ochrana a spracovanie osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou, a to predovšetkým Nariadením EP a Rady (EU) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie“). Prevádzkovateľom osobných údajov je Spolok na ochranu vlastníkov automobilov – SOVA, o.z., IČO: 450 18 502, so sídlom Ružinovská 28, 82103 Bratislava, Slovenská republika („Prevádzkovateľ“). Spracúvame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s Vašou sťažnosťou/Vaším podnetom. K ich spracovaniu nepotrebujeme Váš súhlas, pretože spracovanie je nevyhnutné za účelom zabezpečenia ochrany našich práv a našich a Vašich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích osôb, pričom týmto záujmom je vyriešenie Vašej sťažnosti/podnetu a všetky úkony s tým súvisiace. Neuskutočňujeme spracovanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom a taktiež nie sú poskytnuté do tretích krajín mimo EÚ. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho titulu, ktorý nám umožňuje údaje spracúvať. V prípade oprávnených záujmov Prevádzkovateľa je to doba 5 rokov. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo na prístup k nim, na ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prenosnosť alebo právo vzniesť námietku proti ich spracovaniu. V prípade, že sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ich ochrany, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Všetky žiadosti týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov môžete posielať na emailovú adresu Prevádzkovateľa info@zdruzenie-sova.sk.